ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDELER

1. Taraflar

İşbu sözleşmenin Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan, Kullanıcı Profilinde Değişiklik, İlan Hizmetleri, İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları, bundan böyle ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır. www.kamprota.com ,(bundan böyle kısaca ‘KAMPROTA’ olarak anılacaktır). www.kamprota.com ( KAMPROTA ) portalına üye olmaya karar veren ‘ÜYE’ veya “KURUMSAL ÜYE” olan ‘FİRMA YETKİLİSİ’ arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Portal: www.kamprota.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
Üye: www.kamprota.com portalına üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
Üyelik: Portal’ın ilgili bölümünden ‘Üye’ olmak isteyen ‘Kullanıcı’ tarafından ‘Portal”a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “KAMPROTA” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan ‘Üye’ olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Firma Yetkilisi: Kurumsal Üye’nin ‘Portal’ üzerinde ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği Portal içerisinde “Kurumsal Üye” olarak ifade edilen KAMPROTA ürünüdür.

Kurumsal Üye:  www.kamprota.com portalına üye olan ve ‘Portal’ dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

KAMPROTA Üyelik Hesabı: ‘Üye’’nin ‘Portal’ içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, ‘Üye”likle ilgili konularda ‘KAMPROTA”e talepte bulunduğu, ‘Üye”lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ ile ‘Portal’ üzerinden eriştiği ‘Üye”ye özel internet sayfası.
KAMPROTA Hizmetleri (Kısaca ‘Hizmet’): “Portal” içerisinde ‘Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “KAMPROTA” tarafından ortaya konulan uygulamalar. ‘KAMPROTA’, “Portal” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde ‘Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman ‘Hizmet”lerinde değişiklikler ve-veya uyarlamalar yapabilir.’KAMPROTA’ tarafından yapılan bu değişiklikler ve-veya uyarlamalarla ilgili ‘Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, ‘KAMPROTA’ tarafından ilgili ‘Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu ‘Portal”dan ‘Üye”ye duyurulur.
‘KAMPROTA Arayüzü’: Başta ‘ÜYE”ler tarafından oluşturulan içeriğin ‘KULLANICILAR’ tarafından görüntülenebilmesi ve ‘KAMPROTA VERİTABANI”ından sorgulanabilmesi amacıyla “KULLANICILAR” tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ‘KAMPROTA”e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
‘KAMPROTA Veritabanı’ : ‘PORTAL’ dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ‘KAMPROTA’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, ‘Portal”da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülükleri’nin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile ‘Portal’ içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ‘KAMPROTA’ tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. ‘Kullanıcı’, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, ‘Portal’ içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ‘KAMPROTA’ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek ‘Üye’ olmaktadır. ‘Üye’ bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

4. Üyelik Şartları

4.a ‘Portal”a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve ‘KAMPROTA’ tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
4. b ‘Portal’ kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları;
Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,
‘KAMPROTA’ tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,
4. c ‘KAMPROTA’ her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ‘Üye”nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir’Portal”da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya ‘KAMPROTA’ bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri halinde ‘KAMPROTA”in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

5.a ‘Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri
5. a.1 ‘Üye’, Portal”de belirtilen kurallara-beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
5. a.2 ‘KAMPROTA”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde ‘Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca ‘KAMPROTA”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; ‘KAMPROTA’, “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.
5.a.3. ‘Üye”lerin, ‘KAMPROTA’ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla “KAMPROTA Üyelik Hesabına” girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve ‘şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen ‘Üye”lerin sorumluluğundadır.’Üye”ler, “kullanıcı adı” ve ‘şifre”nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer ‘Üye”lerin, ‘KAMPROTA”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
5.a.4. ‘Üye’, “Portal” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Portal” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. ‘KAMPROTA’, “Üye” tarafından ‘KAMPROTA”e iletilen veya “Portal” üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.a.5. “Üye”, ‘KAMPROTA”in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.a.6.‘KAMPROTA”in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve ‘Portal”ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. ‘Üye”nin, “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her “Üye”, ‘KAMPROTA”in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Portal” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri “Portal” üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. ‘Üye”nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Portal” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ‘KAMPROTA”in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.a.7. ‘KAMPROTA’, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve “KAMPROTA Arayüzü” ile ilgili olarak ‘Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve ‘KAMPROTA Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, ‘KAMPROTA’ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine ‘KAMPROTA’ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen ‘KAMPROTA Veritabanı”nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; ‘KAMPROTA”in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.a.8. “KAMPROTA Veritabanı” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen KAMPROTA’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
5.a.9. ‘Porta”da ”Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “KAMPROTA”in, ‘KAMPROTA’ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.’KAMPROTA’, ‘Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.a.10. “Üye” Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer ‘Üye”lerin, ‘KAMPROTA”in ve-veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.b. ‘KAMPROTA”in Hak ve Yükümlülükleri;
5.b.1. ‘KAMPROTA’ işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili ‘KAMPROTA Üyelik Hesabı’ içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; ‘KAMPROTA’ her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.c.2. ‘KAMPROTA’ ‘Portal”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ‘Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm “Portal” kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.’KAMPROTA’ bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ‘Üye”ler, ‘KAMPROTA”in talep ettiği değişiklik ve-veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ‘KAMPROTA’ tarafından talep edilen değişiklik ve-veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ‘KAMPROTA’ tarafından yapabilir. ‘KAMPROTA’ tarafından talep edilen değişiklik ve-veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
5.a.3. “Portal” üzerinden, ‘KAMPROTA”in kendi kontrolünde olmayan ‘Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve-veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link’ler ‘Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle ‘KAMPROTA’ tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Portal” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ‘KAMPROTA”in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.a.4. ‘KAMPROTA’ ‘Portal”da yer alan ‘Üye”lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin “Üye” bilgilerini, ‘Üye”nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.a.5. ‘KAMPROTA’ ‘Portal”ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ‘KAMPROTA’ bu mesaj ve içeriği giren ‘Üye”nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

6.’KAMPROTA’ Hizmetleri ve Kullanım Koşulları;

‘KAMPROTA’ ‘Portal”da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen ‘Hizmet”leri  ‘Üye”lere sağlayacaktır. ‘KAMPROTA’ tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;
‘Üye”lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde ‘Üye”nin ‘KAMPROTA Üye Hesabı’ üzerinden yükleyeceği içeriklerin “Portal” üzerinden ‘Üye”nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

6.a.1. ‘Üye’ ‘KAMPROTA Üyelik Hesabı’ üzerinden ‘KAMPROTA’ tarafından belirlenen ‘İlan Programları”na göre ‘KAMPROTA Üyelik Hesabı’ içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını Oluşturacak ve KAMPROTA Veritabanı’na yükleyecektir.
6.a.2. ‘KAMPROTA’ ‘İlan Program”ları ‘KAMPROTA Üyelik Hesabı’ üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde ‘Üye”nin seçimine sunmayı ve ‘Üye”nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu ‘İlan Programı”na ilişkin ‘Üye”nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili ‘İlan Programı”na göre ‘KAMPROTA Üyelik Hesabı’ içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde ‘Üye”nin ilanını-ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.3. ‘KAMPROTA’ “Üye” tarafından oluşturulan ilan-ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların ‘Portal”da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. ‘KAMPROTA’ ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, ‘Portal”de yayınlayacaktır.
6.a.4. ‘KAMPROTA’ ‘Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle ‘Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. ‘KAMPROTA’ bahsi geçen duruma ilişkin ‘Üye”ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde “Üye” de ödemiş olduğu bedelin iadesini ‘KAMPROTA”den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.5. ‘KAMPROTA’ ‘Üye”nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve ‘KAMPROTA’ ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. ‘ÜYE’ bu konuda ‘KAMPROTA”e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
6.a.6. ‘ÜYE’ ‘KAMPROTA Üyelik Hesabı’ üzerinden başta ‘İlan Prograg”larına ilişkin seçimleri olmak üzere ‘KAMPROTA Üyelik Hesabı’ içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.7. ‘ÜYE’ ‘KAMPROTA Üyelik Hesabı’ üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve-veya itiraz ileri süremeyeceğini ve-veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.8. ‘ÜYE’ ‘Portal”da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, ‘Portal”ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin ‘Portal”da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.9. ‘ÜYE’ ‘Portal”da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır.’Üye”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren ‘Üye”ler için ‘KAMPROTA’ ‘Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan ‘Üye”liğini askıya alabilir, ‘Üye”likten çıkarabilir, ‘Üye”likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
6.a.10. ‘ÜYE’ hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.11. ‘ÜYE’ seçmiş olduğu ‘İlan Hizmetin”de ‘KAMPROTA’ tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu ‘İlan Programı’ bedelini, ‘İlan Hizmetin”de belirtildiği şekilde ‘KAMPROTA”e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.12. ‘ÜYE’ kendisine ait ilanlarını ‘Portal”ın ‘Firma Yetkilisi’ bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte ‘Portal’ üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, ‘Portal”ın ‘Firma Yetkilisi’ bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara  beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
6.a.13. ‘ÜYE’ farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla ‘KAMPROTA Üyelik Hesabı’ açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple ‘Üye’likten çıkarılan, ‘Üye’liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal’a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla ‘KAMPROTA Üyelik Hesabı’ açtığının, KAMPROTA tarafından tespit edilmesi halinde; KAMPROTA’in, bu kişinin tüm ‘KAMPROTA Üyelik Hesapları”nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

7.a. KAMPROTA tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi KAMPROTA tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere ve ‘Üye”nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.
7.b. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin ‘Üye’ tarafından portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun KAMPROTA tarafından tespit edilmesi halinde KAMPROTA ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren ‘Üye”nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
7.c. ‘KAMPROTA’ gerekli gördüğü durumlarda ‘Üye”ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) ‘Üye’ hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. ‘ÜYE’ yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak KAMPROTA şikayeti ve-veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, ‘KAMPROTA’’i hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. ‘ÜYE’ aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde ‘KAMPROTA”in doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. ‘ÜYE’ ‘Portal”da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

8. Üyeliğin Deviri, Takası, İptali

‘Üye”ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir ‘Üye”ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. ‘Üye”nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde ‘Üye”ler KAMPROTA’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve ‘Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
‘ÜYE”lerin, KAMPROTA tarafından portalda belirtilen kuralları veya hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, KAMPROTA tarafından ‘ÜYE’ iptaline kabul ve beyan eder.

9. Ücretlendirme

9.a.’KAMPROTA’, işbu sözleşme kapsamında belirtilen ‘İlan Hizmetleri‘, ek ‘Hizmet”lerle ilgili ‘Hizmet’ ücretlerini ve ödeme koşullarını ‘Portal”ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir.’Hizmet’ ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 2-3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.’Portal”da aksi belirtilmediği takdirde, ‘Portal”daki ‘Hizmet”ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL), Dolar $, Euro €, olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
KAMPROTA, portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. . ‘Üye”ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

9.b.1‘KAMPROTA’, https://aktuel.kamprota.com bağlantısı altında “YAZAR ÜYELER” tarafından yazılan yazıları Kelime başına ve Ziyaret sayısı başına ücretlendirir.  ‘KAMPROTA’ ücretlendirme ilgili düzenleme, güncelleme, birim fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ücretlerle ilgili yapılacak düzenlemeler sonrasında, güncel ücretler https://aktuel.kamprota.com/aktuel-yazar bağlantısı altında duyurulacaktır. Ücretlerin güncel durumlarını ilgili bağlantı adresini ziyaret ederek kontrol etmek ‘YAZAR ÜYE’ sorumluluğundadır. 

9.b.2 Editörler, yazılan yazılar üzerinde yaptıkları değerlendirmeler sonucunda ‘YAZAR’ tarafından yazılan yazının yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda tek karar mercidir. Editör değerlendirmesi “Blog Yazım Kuralları” ‘na uygun nitelikte olan yazıları, yayınlanabilir olarak değerlendirir. Düzeltilmesi gereken yazıları ise yazara bildirir veya düzenlemeyi kendisi de gerçekleştirebilir. Her iki durumda da Editör tarafından alınan kararlar sabittir. 

9.b.3 YAZAR ÖDEMESİ

Yazarlara ödemeleri, yazar hesapları 100 TRY ulaştıktan sonra Havale/EFT yoluyla hesaplarında belirttikleri IBAN ‘larına gönderim ile sağlanır.

9.b.4 BLOG YAZARLIĞI ŞART & KURALLARI

 • Kamprota ve Aktüel Blogları; günlük değildir. Hikaye yazılan bir Wattpad de değildir.   Bloglarda, her konuda yazılabilir, ancak yazıldığı konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermeyi veya farklı bir bakış açısı sunmayı yada bir sorunun çözümü ile ilgili yol veya yöntemlere yer vermelidir.
 • Yazı başlığı maksimum 150 karakterden oluşabilir. (Bkz. Google SERP)
 • Yazı başlığı, ilgili yazıyı tanımlayan anahtar kelimeyi içermelidir.
 • Yazının ilk paragrafında anahtar kelime yer almalıdır.
 • Yazı en az 450 kelime (tavsiye edilen 600) den oluşmalıdır.
 •  Ele alınan konu, alt başlıklarla derinleştirilmelidir.
 • Yazıda kaynak kullanılacaksa bu kaynaklar Kaynağın adı, sayfa numarası ve yazarının adı formatında yazının altında Kaynakça olarak belirtilmelidir.
 • Farklı blog yazılarından alıntılama yapılacaksa bu altıntılama en fazla 1 cümle ile yapılmalı, alıntı yapılan kaynak, adresi ve yazarın adına yer verilmelidir.
 • Fotoğraf kaynağı, internet üzerinden alıntılanmış ise fotoğrafın alındığı adres ve varsa fotoğraf sahibinin adına kaynakça bölümünde yer verilmelidir.
 • Affialite Marketing içeren içerikler üretmek yasaktır. Üyeliğinize son verilebilir.
 • Backlink içerikler üretmek yasaktır. Üyeliğinize son verilebilir.
 • T.C. yasalarına aykırı içerikler üretmek veya bu içeriklere karşı pozitif yaklaşımlar sağlamak kesinlikle yasaktır. 
 • Yazar Üye’ler; Aktüel Blog’da yazılan yazıların tüm yayın ve telif haklarının KAMPROTA’ya ait olacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme ile üyenin kendi üyeliğine son vermesi hallerinde dahi KAMPROTA’nın telif hakkına sahip olduğu tüm içeriği kullanım hakkı saklıdır. KAMPROTA, politikaları gereği bu içerikleri yayından kaldırabilir, düzenlemeler yapabilir, üçüncü taraf basın ve  yayın kuruluşlarıyla paylaşabilir, sosyal ağlarda yayınlayabilir.

10. Gizlilik Politikası

KAMPROTA, ‘Portal”dan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı ‘KAMPROTA Üyelik Sözleşmesi’ ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve ‘Portal”da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, KAMPROTA, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
KAMPROTA ‘Portal”ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. KAMPROTA, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. KAMPROTA, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini ‘KAMPROTA”in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda KAMPROTA, ‘Gizlilik Politikası’ hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
– Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik  v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
– KAMPROTA’in kullanıcılarla akdettiği ‘KAMPROTA Üyelik Sözleşmesi”nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
– Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
– Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
KAMPROTA, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
KAMPROTA, kullanıcılar ve kullanıcıların ‘Portal”ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını ‘Çerez-Cookie’ kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına ‘browser’ gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ‘Portal”ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ‘Portal”ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
KAMPROTA, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.
Google AFS reklamlarının KAMPROTA’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
KAMPROTA, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının telefon veya cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.
KAMPROTA tarafından “Portal” dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, KAMPROTA ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
KAMPROTA, işbu ‘Gizlilik Politikası’ hükümlerini dilediği zaman ‘Portal”da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. KAMPROTA’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri ‘Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

11. Diğer Hükümler

11.a. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu ‘Portal’ dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu ‘Portal”ın (Sınırlı olmamak kaydıyla KAMPROTA Ver, ‘KAMPROTA ARAYÜZÜ’, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ‘KAMPROTA”in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ‘KAMPROTA”e ait ve-veya ‘KAMPROTA’ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. ‘ÜYE”ler, ‘KAMPROTA’ hizmetlerini, ‘KAMPROTA’ bilgilerini ve ‘KAMPROTA’’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ‘KAMPROTA”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ dâhilinde ‘KAMPROTA’ tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ‘KAMPROTA”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dâhilinde ‘KAMPROTA’ tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ‘KAMPROTA’; ‘KAMPROTA’ hizmetleri, ‘KAMPROTA’ bilgileri, ‘KAMPROTA’ telif haklarına tabi çalışmaları, ‘Turner’ ticari markaları, ‘KAMPROTA’ ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

11.b. Sözleşme Değişiklikleri

‘KAMPROTA’, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda ‘Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, ‘Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
11.c. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ‘KAMPROTA’ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ‘KAMPROTA’ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ‘KAMPROTA”den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘KAMPROTA”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.d. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.e. ‘KAMPROTA’ Kayıtlarının Geçerliliği

‘Üye’, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ‘KAMPROTA”in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,’KAMPROTA”i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.f. Yürürlük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) ‘Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
‘Firma Yetkilisi’ ‘Kurumsal Üye’ ‘KAMPROTA Üyelik Hesabı’ üzerinden ürünüyle ilgili satış şartlarını belirleyerek yararlanmak istediğini belirterek sistem üzerinden ilan verir.
‘ÜYE”lar yalnızca KAMPROTA portalının görüntülenen ilanlar üzerinden yapacakları alışverişlerde işbu dokümanda ve ‘KAMPROTA Üyelik Sözleşmesin”de ‘Üye’ sıfatıyla tanımlanan hak ve yetkilere sahip olurlar.
İlan Madde;
İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler
www.kamprota.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda belirtilmektedir.
KAMPROTA bu ürün ve hizmetlere ilişkin portalın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.
‘Üye”ler KAMPROTA portalında belirtilen ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır.
kamprota.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetlerin güncel listesine bu sayfadakilerle ile sınırlı olmamak kaydıyla İlan Kuralları sayfasından ulaşılabilir.

Gizlilik Politikası

KAMPROTA, ‘Portal”dan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı ‘KAMPROTA Üyelik Sözleşmesi’ ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve ‘Portal”da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, KAMPROTA, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Üyelik veya “Portal” üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) KAMPROTA’e vermeleri gerekmektedir. KAMPROTA; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcı ile temas kurmak için kullanabilir. Kişisel veriler aynı zamanda www.kamprota.com ’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, KAMPROTA’in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. KAMPROTA’in belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için KAMPROTA’in işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve-veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

‘KAMPROTA’ ‘Portal”ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. KAMPROTA, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.Kişisel bilgileriniz; ad/soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. KAMPROTA, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini ‘KAMPROTA”in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda KAMPROTA, işbu ‘Gizlilik Politikası’ hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
KAMPROTA’in kullanıcılarla akdettiği ‘KAMPROTA Üyelik Sözleşmesi”nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
‘KAMPROTA’, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
‘KAMPROTA’, kullanıcılar ve kullanıcıların ‘Portal”ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını ‘Çerez-Cookie’ kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına ‘browser’ gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ‘Portal”ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “Portal”ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine, ve ayrıca kişiye özel duyuru ve fırsatların siteyi ziyaret esnasında pop-up’la veya sonrasında email ile iletilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Google AFS reklamlarının KAMPROTA’e yönlendirilmesi esnasında Google ‘Kullanıcılar’ tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

KAMPROTA, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.
‘KAMPROTA’ tarafından “Portal” dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, KAMPROTA ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
KAMPROTA, iş bu ‘Gizlilik Politikası’ hükümlerini dilediği zaman ‘Portal”da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. KAMPROTA’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri ‘Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Kullanıcı profili;

kullanıcıların geçmişte KAMPROTA ‘portal”ı üzerinden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır. Diğer alıcı ve satıcıların yaptıkları yorumlar tamamen kendi izlenim ve değerlendirmelerine dayanmakta olup, ‘KAMPROTA”in söz konusu yorum ve puanlamalara ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ‘KAMPROTA”in söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum her bir işlemi için 1 defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir.
Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dahil olması halinde ‘KAMPROTA”in söz konusu yorumu kaldırma ve-veya yorum yapanın ‘KAMPROTA’ üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:
Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın KAMPROTA’e sunulmuş olması,
Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm ‘KAMPROTA’ kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb.içermesi,
Yorumun KAMPROTA’e, yanlış ve-veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından ‘KAMPROTA’ e bildirilmesi,
Yorumun link veya script içermesi.

Kamprota Kullanıcı Sözleşmesi

1. PORTAL KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.a. Bu internet sitesini (Kısaca ‘PORTAL’ olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde ‘PORTAL”ı kullanmaktan vazgeçiniz.’PORTAL’ sahibi bu ‘PORTAL”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, ‘PORTAL”ı, ‘PORTAL’ kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.b. Bu ‘PORTAL”da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde ‘PORTAL”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları ‘KAMPROTA’ ‘Kullanıcı”ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak ‘PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “‘KAMPROTA’ tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve ‘PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.c. İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ 22/10/2015 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; ‘PORTAL”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu ‘Site Kullanım Koşulları”‘ ayrıca, ‘KAMPROTA’ hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve-veya yapılacak olan her türlü ‘Üyelik Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. KAMPROTA HİZMETLERİ;

2.a. ‘KAMPROTA’, ‘ÜYE”ler tarafından ‘KAMPROTA VERİTABANI”na yüklenen içeriklerin ‘KULLANICILAR’ tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle ‘KAMPROTA Veritabanı’ üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden ‘KAMPROTA’e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
2.b. ‘KAMPROTA’, ‘ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ‘ÜYE”lerine; ilanlarını yayımlama, sanal sayfa açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, “KULLANICILAR” ve-veya ‘ÜYE”lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.
2.c. ‘KAMPROTA’, ‘ÜYELİK SÖZLEŞMESİN”de belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ‘ÜYE”lerine “PORTAL” içerisinde ‘KULLANICILAR”ın ‘ÜYE”lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
2.d. ‘KAMPROTA’ tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler ‘KAMPROTA’ tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen ‘KAMPROTA”in yetkisi dahilindedir. ‘KAMPROTA’ bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

3. KAMPROTA PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER;

3.a. ‘KULLANICILAR’ yalnızca hukuka uygun amaçlarla ‘PORTAL’ üzerinde işlem yapabilirler.’KULLANICILAR”ın ve ‘ÜYE”lerin, ‘PORTAL’ dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
3.b. ‘PORTAL’, ‘ÜYE”ler tarafından ‘KAMPROTA VERİTABANI”na yüklenen ‘İÇERİK”lerin ‘KULLANICI”lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.’KAMPROTA’, ‘KULLANCI”lar tarafından görüntülenen ‘İÇERİK”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu ‘İÇERİK”ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
3.c. ‘KULLANICI’ “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ‘KAMPROTA’ ile doğrudan ve-veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
3.d. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; ‘ÜYE”ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve ‘İÇERİKler”den dolayı ‘KAMPROTA”in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ‘KAMPROTA’ çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, ‘KAMPROTA’ yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.e. ‘KULLANICI”lar ve ‘ÜYE”ler, ‘KAMPROTA”e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. ‘KAMPROTA’, ‘KULLANICI”lar ve ‘ÜYE”ler tarafından ‘KAMPROTA”e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
3.f. ‘KULLANICI”lar ve ‘ÜYE”ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ‘KAMPROTA”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
3.g. ‘KAMPROTA’, “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen ‘İÇERİK”leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. ‘KAMPROTA’, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
3.ğ. ‘KULLANICI”lar ve ‘ÜYE”ler, ‘KAMPROTA”in talep ettiği değişiklik ve-veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.’KAMPROTA’ tarafından talep edilen değişiklik ve-veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ‘KAMPROTA’ tarafından yapabilir.’KAMPROTA’ tarafından talep edilen değişiklik ve-veya düzeltme taleplerinin, ‘KULLANICI”lar ve ‘ÜYE’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği ‘KULLANICI” veya ‘ÜYE”ye aittir.
3.h. ‘KULLANICI”lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden “ÜYE” veya ‘KAMPROTA”in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
3.i. ‘KAMPROTA’, ‘PORTAL’ üzerinden ‘KULLANICILAR’ veya ‘ÜYE”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri ‘Gizlilik Politikası’ ve ‘ÜYELİK SÖZLEŞME”leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ‘KAMPROTA’ aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, ‘PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı ‘browser’ tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
3.j. ‘PORTAL’ üzerinden erişilen ve-veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde ‘KAMPROTA Veritabanın”dan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak ‘KAMPROTA Veritabanın”dan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 ‘1’’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak ‘KAMPROTA’ tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
3.k. ‘PORTAL’ üzerinden erişilen ve-veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve-veya ‘KAMPROTA”in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup;’KAMPROTA”in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
3.l. ‘PORTAL’ üzerinden yayınlanan ilanların, ‘KAMPROTA ARAYÜZÜ”nün ‘KAMPROTA”in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
3.m. ‘PORTAL’ üzerinden erişilen ve-veya görüntülenen her türlü ‘İÇERİK”in ‘KAMPROTA”in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce KAMPROTA sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
3.n. ‘PORTAL’ üzerinden erişilen ve-veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve ‘KAMPROTA”in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
3.o. ‘KAMPROTA VERİTABANI’ ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen KAMPROTA’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

3.p. ‘KULLANICI’ IP adresleri veya ‘ÜYE” hesapları üzerinden, PORTAL’  üzerinde  yer alan form alanlarına kendi rızası ile girilen Cep Telefonu, Sabit Telefon numaraları ve E-posta (E-mail, Elektronik Posta) adreslerinin ‘KAMPROTA’ veritabanlarına kayıt edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ‘KULLANICI’ ve ‘ÜYE” ‘ler  Cep Telefonu, Sabit Telefon numaraları ve E-posta (E-mail, Elektronik Posta) adreslerinin E-Mail Marketing (E-Posta Reklamcılığı) , Telephone Marketing (Telefon reklamcılığı) alanlarında ‘KAMPROTA’ tarafından kullanma hakkının saklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI;

Bu ‘PORTAL’ dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu ‘PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla ‘KAMPROTA VERİTABANI’, ‘KAMPROTA ARAYÜZÜ’, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ‘KAMPROTA”in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ‘KAMPROTA”e ait ve-veya ‘KAMPROTA’ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.’KULLANICI”lar, ‘KAMPROTA’ hizmetlerini, ‘KAMPROTA’ bilgilerini ve ‘KAMPROTA”in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ‘KAMPROTA”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.İşbu ‘Site Kullanım Koşulları’ dahilinde ‘KAMPROTA’ tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ‘KAMPROTA”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ dahilinde ‘KAMPROTA’ tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ‘KAMPROTA’; ‘KAMPROTA’ hizmetleri, ‘KAMPROTA’ bilgileri, ‘KAMPROTA’ telif haklarına tabi çalışmaları, ‘KAMPROTA’ ticari markaları, ‘KAMPROTA’ ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER;

‘KAMPROTA’, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu ‘Portal Kullanım Koşullarını’ herhangi bir zamanda ‘PORTAL”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu ‘Portal Kullanım Koşullarının’ değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ‘KAMPROTA’ işbu ‘Portal Kullanım Koşulları’, gizlilik politikası ve ‘ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ‘KAMPROTA’ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ‘KAMPROTA”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
‘Mücbir sebep’ terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘KAMPROTA”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ;

İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu ‘Portal Kullanım Koşulları’ dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL;

İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ ‘KAMPROTA’ tarafından ‘PORTAL’ içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır.’KULLANICI”lar ve ‘ÜYE”ler, işbu sözleşme hükümlerini ‘PORTAL”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ‘KAMPROTA’, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek ‘PORTAL’ üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer

KURUMSAL ÜYELİK

1- Üyelik Kuralları

Firma Yetkilisi: www.kamprota.com ‘Portal”ına üye olan ve ‘Portal’ dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren şahıs firmaları, şirketler, Anonim şirket (A.Ş.), Limited şirket (Ltd. Şti.), Komandit şirket, Kollektif şirket, Kooperatif şirket, tüzel kişilerdir.
‘Moderasyon’: Kurumsal Üyelik için Kullanıcılar’ın beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, ‘KAMPROTA’ Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

a) Firma Yetkilisi Üyelik Kuralları; ‘Firma Yetkilisi Üye’ olanların kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, işbu www.kamprota.com Portalı Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile birlikte bir bütün olarak  değerlendirilerek hüküm doğuracaktır. İşbu “Firma Yetkilisi Üyelik Kuralları” ‘nda düzenleme olmayan durumlarda Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacağını “Firma Yetkilisi” kabul beyan ve taahhüt eder. İki sözleşme arasında bir çelişki olması halinde; işbu “Firma Yetkilisi Üyelik Kuralları” geçerli kabul edileceğini “Firma Yetkilisi” kabul, beyan ve taahhüt eder. KAMPROTA, herhangi bir zamanda Firma Yetkilisi Üyelik Kuralları’nı değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, yapılan değişiklikler ve kampanyalar ‘Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. ‘Firma Yetkilisi Üye”nin, “KURUMSAL ÜYELİK” maddelerinde yapacağı değişiklikleri, bu değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren geçerliliğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b)Firma Yetkilisihttps://kamprota.com/ilan-kurallari bağlantı (Url) adresi altında yayınlanan, ‘Uygun Olmayan Hizmetler Listesi”nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun hizmetlere ilişkin ürün, hizmet, ilanları yayınlayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ‘KAMPROTA’ nın uygun olmayan ilan, ürün, hizmetlere ilişkin ilanların askıya alınması, silinmesi hakkını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Üyelik bedelinin herhangi bir nedenle ödeme gününde tahsil edilememesi halinde KAMPROTA 2 işgünü tahsilat denemesi yapacağını, bu sürenin sonunda ödemenin halen gerçekleşememesi halinde ise üyelik iptal edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

d) ‘Sadece Firma Yetkilisi Üye’ler İlan verebilir. Tüzel kişilerin Vergi Dairesi ile Vergi Numarası’nı, şahıs şirketlerinin TC Kimlik No ve KAMPROTA tarafından talep edilen diğer bilgileri, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. KAMPROTA, moderasyon işlemi esnasında şüpheli görülen bilgileri (Vergi Levhası / TC Kimlik Kartı) ‘nın taranıp e-posta aracılığı ile gönderilmesi suretiyle doğrulamak isteyebilir. Üyeler, bilgilerini doğrulamakla mükelleftir.

e) Firma Yetkilisi Üyelik kurallarını onaylayan ‘FİRMA YETKİLİSİ ÜYELİK’, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda KAMPROTA’in çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün KAMPROTA’in çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

f) ‘Kurumsal Üyelik’ kurallarını onaylayan ‘Firma Yetkilisi’, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu kabul eder. KAMPROTA tarafından kart bilgileri saklanmadığı gibi kart bilgilerinin ödeme esnasında korunması hususunda SSL (Secure Socket Layer) 256bit şifreleme yöntemleri kullanmakta, güvenli ödeme sağlamaktadır. KAMPROTA, Üçüncü tarafı ilgilendiren güvenlik zaafiyetlerine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, KAMPROTA ile ilgilisi olmayan üçüncü taraf uygulamalardan (kullanılan cihazda mevcut casus yazılımlar vb.) oluşabilecek olası zararlar sonrasında  KAMPROTA’ya karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

g) ‘Firma Yetkilisi’nin’ üyelik bilgilerinin veya sağladığı hizmetlerin KAMPROTA Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, ‘İşletme Üyeliği’ KAMPROTA’nın belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.

ğ) Üyeliğin veya üyelik altında hizmet vermenin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyeye üyelik ücreti iadesinde bulunulmaz.

h) ‘Firma Yetkilisi Üye’ içerisinde ürünler satışa sunulurken ‘İlan Verme Kuralları”nın dışına çıkılmamalıdır.

i) İşbu Kurumsal Üyelik Kurallarının tüm maddelerini okuyup anladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

2- İlan Hizmeti Kapsamı

a) İlan Kategorileri

KAMPROTA, içerisinde yalnızca YURTİÇİ / YURTDIŞI , GÜNÜBİRLİK SEYAHAT TURLARI, DOĞA SPORLARI VE ETKİNLİKLERİ (Paraşüt, Rafting, Tüplü/Tüpsüz Dalış, Trekking ve Dağcılık Turları, Eğitim veya Sosyal Faaliyetleri) , KAMP Yeri Tesisi, BUNGALOV Tesisi veya KARAVAN PARKLARI.   KONSER ve FESTİVAL kategorilerinde ilanlar yayınlayabilirler. Hangi kategorilerde İlan yayınlanabileceği sayfasında güncel olarak yayınlanmakta olup, KAMPROTA bu kategoriler ile ilgili yeni düzenlemeler yapma hakkını saklı tutar.
 

b) İlan Paketleri

 
İlanlar, İşletme Yetkilisi tarafından bir İlan Paketi satın alındıktan sonra oluşturulabilir. KAMPROTA, İlan  paketlerinin fiyatları ve  kapsamlarıyla  ilgili bilgilere ÜYE menüsünde yer alan https://kamprota.com/uyelik-bilgisi/ sayfasında yer verir.
 

c) Ödeme Yöntemi

 

Ödemeler Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş güvencesiyle Shopier üzerinden gerçekleştirilir.

İade Şart ve Koşuları

KURUMSAL ÜYE;  14 (İş günü) içerisinde, herhangi bir gerekçe belirtmesi şart koşulmaksızın satın alınan hizmetin iptal edilerek, “İşlem Ücreti” haricinde kalan tutarın tarafına iadesini talep edebilir.  İşlem Ücreti:  Online Ödeme hizmeti sunan Shopier firmasının ödenen toplam tutar üzerinden yaptığı %2,99 + 0,49 TL kesintidir. Yapılan bu kesinti Shopier tarafından yapılmakta olup, kesintinin KAMPROTA ile ilgisi yoktur. İade talebinde bulunan KURUMSAL ÜYE, işbu sözleşme gereği Shopier’in gerçekleştirdiği kesinti tutarını KAMPROTA’dan talep etmeyeceğini, KAMPROTA’nın yalnızca bu kesintiden geriye kalan tutardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

d) İlan Fotoğrafları

Bilinen formatlarda JPEG, PNG, BMP kullanılabilir. Yüklenecek fotoğraflar minimum 1200px yatay kenar, minimum 800px dikey kenar ölçülerde olmalıdır. İlanlarda eklenebilecek fotoğraf sayısını satın alınan İlan Paketi belirler. Fotoğraf sayısı İlan Paketinin izin verdiği sayının üzerinde olamaz. İlan Paketini aşan fotoğraf yüklemelerinde sistem daha fazla fotoğraf yüklenemeyeceği ile ilgili bilgilendirme yapar.

Satın alınan İlan Paketinin kapsamına göre eklenebilecek fotoğraf sayısı 5 ile 30 arasında değişebilmektedir. Her bir fotoğrafın dosya boyutu maksimum 5 mb (megabyte) olabilir. Dosya boyutu, varsayılan boyutun üzerinde olan fotoğraflar, fotoğraf dosya boyutu küçültme araçları kullanarak tekrardan yüklenmeli veya Moderasyon ekibimiz ile iletişime geçilerek, teknik destek talep edilmelidir.

Tersine Mühendislik / Siber Suçlar

KAMPROTA sunucularına yüklenen fotoğrafların Exif bilgileri, güvenlik sistemlerimiz tarafından veri hırsızlığına karşı taranmaktadır. Tersine mühendislik kullanıldığı tespit ve kayıt edilen fotoğraflar, üyeliğinizin tek taraflı feshedilmesine sebep olacağı gibi; ilgili yasaların siber suçlar ile ilgili hükümleri doğrultusunda KAMPROTA, hukuki süreçlerin başlatılması hakkını saklı tutar.

e) İlan İçeriği

Hizmetlerinizi en iyi ifade eden ve ayrıntılı bilgiler sağlayan ilanlar moderasyon onayından hızlı bir şekilde geçerler. Yeterli bilgiye sahip olmayan İlanlar moderasyon ekibi tarafından hangi noktalarda eksiklikler olduğu konusunda ilan sahibi ile iletişime geçilip bildirilir. İlan sahibinin bilgisi ve onayı doğrultusunda gerekli düzenlemeler Moderasyon tarafından yapılır. 

İlanları Karşılaştır

Karşılaştır